ยางก้อนถ้วย

คำอธิบายรหัสยางก้อนถ้วยที่ใช้กันทั่วไปและในระบบตลาดสปอต

รหัส ชื่อสินค้า รายละเอียด
CUPWET ยางก้อนถ้วยเปียก ยางก้อนถ้วยเก็บกลางคืนไม่ค้างคืน
CUPDAMP ยางก้อนถ้วยหมาด ยางก้อนถ้วยค้าง 1-3 คืน
CUPDRY ยางก้อนถ้วยแห้ง

ยางก้อนถ้วยค้างเกินกว่า 3 คืน

CUPWETF ยางก้อนถ้วยเปียกใช้กรดฟอร์มิกซ์ ยางก้อนถ้วยเก็บกลางคืนไม่ค้างคืนใช้แต่เฉพาะกรดฟอร์มิกซ์ทุกครั้งในการให้ยางจับตัว
CUPDAMPF ยางก้อนถ้วยหมาดใช้กรดฟอร์มิกซ์ ยางก้อนถ้วยค้าง 1-3 คืนใช้แต่เฉพาะกรดฟอร์มิกซ์ทุกครั้งในการให้ยางจับตัว
CUPDRYF ยางก้อนถ้วยแห้งใช้กรดฟอร์มิกซ์ ยางก้อนถ้วยค้างเกินกว่า 3 คืนใช้แต่เฉพาะกรดฟอร์มิกซ์ทุกครั้งในการให้ยางจับตัว