ชื่อตลาด สปอตไรซ์ขอนแก่น
อำเภอ อำเภอเมือง
จังหวัด จังหวัดขอนแก่น
สินค้า ข้าวอินทรีย์

 

ชื่อตลาด สปอตยางคีรีมาศ
อำเภอ อำเภอคีรีมาศ
จังหวัด จังหวัดสุโขทัย
สินค้า ยางก้อนถ้วย

 

ชื่อตลาด สปอตยางบ้านปากคะยาง
อำเภอ อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัด จังหวัดสุโขทัย
สินค้า ยางก้อนถ้วย

 

ชื่อตลาด สปอตยางเชียงของ
อำเภอ อำเภอเชียงของ
จังหวัด จังหวัดเชียงราย
สินค้า ยางก้อนถ้วย

 

ระเบียบตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต)
ConnexMarket

 1. ระบบตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต)
  ระบบตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต) หมายถึง ระบบการ ประมูล จับคู่ หรือ ข้อตกลงผ่านอินเตอร์เน็ตและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ConnexMarket ของบริษัท เทรด คอนเน็กซ์ จำกัด เรียกย่อๆต่อไปนี้ว่า ระบบฯ
 2. ความรับผิดชอบ
  ผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้บริการระบบฯต้องรับผิดชอบต่อการซื้อขายระหว่างกันตามสัญญาทั้งหมด ตลาด ConnexMarket เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบตลาดเพื่อให้เกิดกระบวนการค้นพบราคาเท่านั้น ConnexMarket ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในการส่งมอบสินค้า
 3. ตลาดและคุณสมบัติของตลาด
  ตลาดหมายถึง จุดรวบรวมเพื่อนำประกาศขายและส่งมอบสินค้าเกษตรในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
  • จะต้องลงทะเบียนเป็นตลาดในระบบฯ โดยมี ผู้จัดการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบ
  • มีสถานที่เพื่อการส่งมอบสินค้าเกษตรตามที่ได้มีการตกลงซื้อ-ขายผ่านระบบฯ
  • มีการตรวจมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นๆตามวิธีการที่ยอมรับกันทั่วไปว่าได้มาตรฐาน
  • ตลาดสามารถเก็บค่าบริการจากสมาชิกได้ แต่ต้องแจ้งให้สมาชิกรับทราบก่อนล่วงหน้าโดยออกเป็นประกาศหรือกฏระเบียบของตลาด
 4. สมาชิกและคุณสมบัติสมาชิก
  สมาชิก หมายถึง นิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านรับซื้อ พ่อค้ารับซื้อ สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ กลุ่มจดทะเบียน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ในระบบฯ โดยยื่นเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
  • ใบอนุญาตค้าสินค้าเกษตรตามพรบ (หากมีพรบ.ควบคุม)
  • ทะเบียนการค้าพาณิชย์
  • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจ, ผู้รับมอบอำนาจ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจ, ผู้รับมอบอำนาจ)
  • หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนผู้มีอำนาจ (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, นิติบุคคล)
  • อีเมลที่ใช้ประจำจริงสำหรับติดต่อกับตลาดและคู่ค้า
  • สมาชิกทุกรายจะไม่ใช้รหัสผ่านของผู้อื่นเพื่อเข้าระบบอย่างเด็ดขาด หากสมาชิกรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดจะพิจารณาดำเนินการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกรายนั้นๆได้
 5. สมาชิกประเภทผู้ซื้อมีหน้าที่ ดังนี้
  • ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินให้ครบตามมูลค่าสินค้าทั้งหมดให้แก่ผู้ขาย ณ จุดส่งมอบ จึงจะสามารถนำสินค้าออกไปจากจุดส่งมอบได้
  • ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการระบบ ค่าการขนส่งและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
  • ผู้ซื้อจะต้องรับสินค้า ณ จุดรวบรวมทั้งหมดให้เสร็จสิ้น ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกับผู้ขายไว้
  • ผู้ซื้อหรือผู้แทนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของทั้งตนเองและผู้แทน ที่ได้ดำเนินการในขั้นตอนของการประมูล จับคู่ หรือ ข้อตกลงในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกกรณี
 6. สมาชิกประเภทผู้ขายมีหน้าที่ ดังนี้
  • ผู้ขายจะต้องแจ้งปริมาณน้ำหนักและคุณภาพสินค้าทั้งหมดที่รวบรวมได้ (ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20%) ภายในก่อนวันทำการเปิดเสนอขาย 1 วันให้กับทางผู้จัดการตลาด ผู้ขายจะต้องนำสินค้าชั่งน้ำหนัก ณ จุดรวมสินค้า ตามเวลานัดหมายที่ตกลงกับผู้ประมูลได้
  • ผู้ขายจะต้องคัดแยกคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัดหากคุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ซื้อปรับลดราคาได้ตามความเหมาะสม
  • ผู้ขายรายใดหลีกเลี่ยงหรือไม่สามารถมอบสินค้าได้ตามที่แจ้งไว้ ให้คณะกรรมการตลาดสอบถามหรือสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาบทลงโทษหรือสามารถตัดสิทธิ์การนำสินค้าเข้ามาขายในตลาดได้
  • ปริมาณสินค้าที่ผู้ขายส่งมอบให้กับผู้ซื้อจะต้องไม่มากกว่าหรือน้อยเกินกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณสินค้าที่ได้แจ้งไว้ในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 7. เจ้าหน้าที่คัดคุณภาพสินค้า
  เจ้าหน้าที่คัดคุณภาพสินค้า (Inspector)หรือ เซอร์เวย์เยอร์ (Surveyor) หมายความว่า บุคคลที่ผู้ซื้อและผู้ขายแต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการคัดหรือตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด
 8. สินค้าและรหัส
  • สินค้าแต่ละชนิดถูกจัดชั้นตามรหัสสินค้าที่ปรากฏบนกระดานประมูลหรือกระดานจับคู่
  • สมาชิกต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจกับรหัสแต่ละตัวว่าหมายความว่าอะไรและต้องรับหรือส่งมอบสินค้าตามสัญญา
 9. วันที่ส่งมอบ สปอต และ ฟอร์เวริ์ด
  • ประมูล - ส่งมอบเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน
  • จับคู่ - ส่งมอบ 3 หรือ 7 วัน ตามวันที่ๆปรากฏบนกระดานจับคู่และบนสัญญา
  • ตกลงราคา - เป็นการตกลงราคาล่วงหน้าตามแต่ข้อตกลงของสมาชิกและต้องส่งมอบตามวันที่ๆปรากฏบนสัญญา
 10. กรณีพิพาท
  • กรณีพิพาทต้องผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยของตลาดแต่ละแห่งก่อน หากยังไม่สำเร็จให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดตั้ง