ยางเครป

รหัสและคำอธิบายเครปในระบบตลาด

รหัส ชื่อ รายละเอียด
CR5A เครปค้างคืนหนา 1 ซม. แผ่นเครปสะอาดเป็นเครปที่ค้างอย่างน้อย 1 คืน มีความหนาตลอดแผ่นไม่เกิน 1 ซม.
CR5B เครปค้างคืนหนา 2 ซม. แผ่นเครปสะอาดเป็นเครปที่ค้างอย่างน้อย 1 คืน มีความหนาตลอดแผ่นไม่เกิน 2 ซม.
CR6A เครปสดหนา 1 ซม.

แผ่นเครปสะอาดเป็นเครปสดที่เพิ่งทำ มีความหนาตลอดแผ่นไม่เกิน 1 ซม.

CR6B เครปสดหนา 2 ซม. แผ่นเครปสะอาดเป็นเครปสดที่เพิ่งทำ มีความหนาตลอดแผ่นไม่เกิน 2 ซม.