ทำความเข้าใจกับมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ซื้อขายในตลาดและรหัสสินค้า

หลักการของตลาด
ตลาด ConnexMarket คือตลาดสปอตเพื่อซื้อขายสินค้าเกษตรแบบส่งมอบจริงโดยนำเอาราคาและปริมาณที่ซื้อขายล่าสุดมาประกาศเป็น “ราคาสปอต”ให้สมาชิกทุกคนทราบพร้อมกัน และมีกระบวนการค้นพบราคาที่ให้ความเป็นธรรมและสะดวกสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ราคาสปอต
ราคาสปอตที่เกิดขึ้นจากการเจรจาของผู้ซื้อผู้ขายอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ตลอดวัน ขึ้นกับการเจรจาตกลงกันของแต่ละล๊อต ไม่ว่าจะใช้กระบวนการค้นพบราคาแบบใดก็ตาม
กระบวนการค้นพบราคา
ในระบบตลาด ConnexMarket มีกระบวนการค้นพบราคาหรือ Trading Mode อยู่ 3 แบบคือ
ระบบประมูล (Straight Auction) ให้ผู้ขายตั้งราคาขั้นต่ำและ ระยะเวลาการประมูล และผู้ซื้อเข้ามาเสนอราคาแข่งขันจนกว่าจะหมดเวลา ผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงสุดชนะการประมูล
ระบบข้อตกลงหรือตกลงราคา (Negotiation) คือระบบที่เปิดให้ผู้ซื้อผู้ขายสามารถเจรจากันได้แบบตัวต่อตัว และเป็นความลับ ผู้ซื้อหรือผู้ขายจะเจรจาทีละกี่คนก็ได้ สามารถเสนอเงื่อนไขรวมทั้งวันส่งมอบเองได้
ระบบจับคู่ ให้ผู้ซื้อผู้ขายเสนอราคาและปริมาณเข้ามาในระบบ หากราคาตรงกับคู่ค้าคนใดระบบจะจับคู่ให้แบบอัตโนมัติ (ระบบจับคู่พร้อมใช้งานประมาณเดือนตุลาคม)

มาตรฐานข้าวในตลาด ConnexMarket
เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจตรงกัน ตลาด ConnexMarket จึงขอประกาศวิธีตั้งรหัสสินค้าประเภทข้าวไว้ดังตารางนี้ ความหมายหรือคำอธิบายของตัวเลือกต่างๆเหล่านี้ให้เป็นไปตาม *ประกาศมาตรฐานข้าว กระทรวงพาณิชย์ ; **เกษตรปลอดภัย GAP และ ***มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (โปรดดูเอกสารแนบ)

ตัวเลือก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5
  ประเภทของข้าว %ของข้าว ชั้นของข้าว เก่า/ใหม่ วิธีปลูก
ตัวเลือก 1 WR (ข้าวขาว) 100 A (ชั้น1) O (เก่า) N (ปลูกแบบธรรมดาทั้วไป)
ตัวเลือก 2 HR (ข้าวหอมมะลิ) 5 B (ชั้น 2) N (ใหม่) Q (ปลอดภัย)HR (Hommali Rice)
ตัวเลือก 3 BR (ข้าวกล้อง) 10 C (ชั้น 3)   C (ระหว่างเปลี่ยนเป็นอินทรีย์)BR (Brown Rice)
ตัวเลือก 4 BH (ข้าวกล้องหอมมะลิ) 15     O (อินทรีย์มาตรฐานไทย)
ตัวเลือก 5 RB (ไรซ์เบอร์รี่) A1S     I (ใบรับรอง IFOMM)
ตัวเลือก 6 A1       E (ใบรับรอง EU)
ตัวเลือก 7         U (ใบรับรอง USDA)ตัวอย่างรหัสข้าว

ตัวอย่าง ความหมาย
WR100ANN ข้าวขาว 100% ชั้น 1 ใหม่ ปลูกแบบธรรมดา
WR5BOO ข้าวขาว 5% ชั้น 2 เก่า ใบรับรองออร์แกนิคไทย
HR100ANO หอมมะลิ 100% ชั้น 1 ใหม่ ใบรับรองออร์แกนิคไทยขั้นตอนการประมูล

 1. ก่อนการประมูลผู้ขายจะต้องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยก พร้อมทั้งชั่งน้ำหนักข้าวที่จะเสนอขายให้เสร็จสิ้น รวมทั้งต้องได้รับการตรวจสอบจากกรรมการกลุ่มหรือกรรมการเครือข่ายก่อนจะนำข้อมูลป้อนเข้าระบบตลาดสปอต
 2. กลุ่มผู้ขายจะต้องกำหนดราคาขั้นต่ำที่เห็นว่าเหมาะสมไม่สูงเกินไป แต่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ราคาขั้นต่ำนี้จะปรากฏบนหน้าจอในระบบการประมูล โดยผู้ซื้อจะไม่สามารถเสนอราคาต่ำกว่าได้
 3. ผู้จัดการตลาดจะตั้งเวลาเริ่มและจบการประมูลแต่ละล๊อตของสินค้า
 4. ในการเสนอราคาของผู้ซื้อในครั้งแรกของแต่ละล๊อต ผู้ซื้อสามารถเสนอราคาเดียวกับราคาขั้นต่ำได้ แต่เสนอราคาต่ำกว่านั้นไม่ได้
 5. ผู้เสนอซื้อจะเลือกเสนอราคาล๊อตหนึ่งล๊อตใดก็ได้ แต่จะต้องซื้อเหมาล๊อตที่ประมูลนั้นทั้งหมดจะแยกเอาบางส่วนไม่ได้
 6. ผู้ซื้อสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าเวลาประมูลจะหมด
 7. ผู้เสนอราคาสูงสุดจะชนะการประมูล
 8. ผู้ชนะต้องมารับของที่ประมูลได้นั้นทั้งหมดภายใน 3 วัน (นอกจากตกลงเงื่อนไขการรับมอบไว้ก่อนแล้ว)
 9. ผู้ชนะประมูลต้องจ่ายค่าสินค้าทั้งหมดก่อนการรับมอบ  (นอกจากตกลงเงื่อนไขการรับมอบไว้ก่อนแล้ว)
 10. กฏระเบียบและสัญญามาตรฐานตลาด ConnexMarket
 11. ในการเจรจาซื้อขาย ตกลงราคา รวมไปถึงการส่งมอบ มีความจำเป็นที่ต้องมีกฏระเบียบที่เป็นกลางกำกับไว้เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ ส่วนสัญญามาตรฐานเป็นสัญญามาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์ได้ร่างขึ้นสำหรับการทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายสินค้าเกษตร ซึ่งสมาชิกสามารถเสนอความเห็น หรือให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงกฏระเบียบหรือสัญญามาตรฐานดังกล่าวนี้ได้อยู่เสมอ ทุกครั้งที่มีกฏระเบียบหรือสัญญามาตรฐานฉบับใหม่ บริษัทฯจะแจ้งให้สมาชิกทุกรายทราบก่อนเสมอ

กรุณาอ่านกฏระเบียบและสัญญามาตรฐาน


ปฏิทินตลาดข้าว
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ บริษัท เทรด คอนเน็กซ์ จำกัด จะเตรียมปฏิทินตลาดข้าว โดยมีกำหนดวันที่และเวลาการเสนอขายของแต่ละตลาด ทำให้ผู้ซื้อสามารถวางแผนการจัดซื้อได้ล่วงหน้า
Help Desk
บริษัท เทรด คอนเน็กซ์ จำกัด ยังได้จัด Help Desk ไว้สำหรับคอยประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายรวมไปถึงการแก้ปัญหาและช่วยเหลือสมาชิกเกี่ยวกับการใช้งานระบบอีกด้วย

Bank Payment System
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัดเพื่อเสนอระบบชำระเงินแบบ  Escrow ให้กับ การยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการกับผู้ซื้อผู้ขายในตลาดสปอตยางพาราที่การยางแห่งประเทศไทยใช้งานอยู่ หากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว บริษัท และธนาคารพร้อมนำเสนอบริการเดียวกันให้กับสมาชิกตลาด ConnexMarket ต่อไป ระบบ Escrow นี้เหมาะกับการซื้อขายสินค้ามูลค่าสูงที่คนซื้อคนขายไม่เคยรู้จักกัน และต้องมีการตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้ง

การตรวจสอบคุณภาพข้าว
บริษัทฯ อยู่ระหว่างประสานงานกับสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรด้านการตรวจสอบคุณภาพ โดยมีกำหนดการจัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 24 -26 มิถุนายน 2559